Betrouwbaar nieuws en verdieping

Abonnementsvoorwaarden

Abonnementsvoorwaarden Friesch Dagblad
Augustus 2022

Definities
De met een hoofdletter geschreven begrippen in deze algemene voorwaarden hebben, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, de navolgende betekenis:

Abonnee
De (natuurlijke) persoon die een Abonnementsovereenkomst heeft gesloten.

Abonnementsovereenkomst
De overeenkomst tussen de Uitgever en de Abonnee, hierna ook te noemen: Abonnement.

Abonnementstype
Het soort Abonnement dat is afgesloten.

Abonnementsvoorwaarden
Deze Abonnementsvoorwaarden.

Actieabonnement
Een Abonnement, al dan niet tijdelijk, welke wordt aangeboden met een cadeau of korting, in welke vorm Abonnement dan ook.

Consument
De klant die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Krant
Friesch Dagblad.

PREMIUM-abonnement
Een Abonnement dat onbeperkt toegang verschaft tot digitale PREMIUM-artikelen.

Proefabonnement
Een Abonnement welke wordt aangegaan ter kennismaking, en dat wordt aangeboden tegen een vaste looptijd en een gereduceerd tarief.

Uitgever
Gebruiker van deze Abonnementsvoorwaarden in de zin van art. 6:231 sub b BW, zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mediahuis Noord B.V., statutair gevestigd te 8932 PA Leeuwarden, aan de Sixmastraat 15, tevens kantoorhoudende te 9723HE Groningen, aan de Lübeckweg 2, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 01016748, of een met Mediahuis Noord B.V. verbonden vennootschap die een Abonnementsovereenkomst heeft gesloten.

1.                Toepasselijkheid
1.1               Deze abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op de abonnementen die worden afgesloten met het Friesch Dagblad door een consument.
1.2              Het Friesch Dagblad behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze abonnementsvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
1.3               Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of  gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze  algemene voorwaarden volledig van toepassing.

 

 

2.                Looptijd van het abonnement
2.1              Een regulier abonnement op het Friesch Dagblad is doorlopend tot wederopzegging.
2.2              De eerste abonnementsperiode is ten minste even lang als de eerste betaalperiode met een minimum van één maand.
2.3              Na de eerste overeengekomen periode wordt het abonnement verlengd met telkens een nieuwe betaalperiode van een maand, kwartaal of jaar.
2.4              Na het afsluiten van een abonnement ontvangt de abonnee een welkomstbrief waarin de duur van het abonnement staat vermeld.
2.5              Binnen 14 dagen vanaf de ingangsdatum kan de abonnee contact opnemen met het Klanten Contact Centrum (KCC) via het e-mailadres contact@frieschdagblad.nl om het abonnement alsnog voortijdig te laten beëindigen, zonder dat hier kosten aan verbonden zijn. Kosten voor kranten die op dat moment al verzonden zijn, worden wel in rekening gebracht.

 

 

3.                Proef- en actieabonnementen
3.1               Proefabonnementen hebben altijd een vaste looptijd en eindigen van rechtswege.
3.2              Het afsluiten van een proefabonnement is niet mogelijk binnen drie maanden na de beëindiging van een vorig abonnement.
3.3               Actieabonnementen hebben altijd een vaste looptijd en gaan daarna automatisch over in het reguliere tarief voor een vast abonnement.
3.4              Een actieabonnement wordt afgesloten voor de overeengekomen periode, met een maximum van drie jaar.
3.5               Het afsluiten van een actieabonnement is niet mogelijk binnen vier maanden na beëindiging van een abonnement op hetzelfde adres.
3.6              Een proef- of actieabonnement kan niet buiten het verspreidingsgebied worden bezorgd.

 

 

4.                Facturering en tarief
4.1              Facturering vindt plaats per maand.
4.2              Het bedrag van de eerste factuur wordt naar rato berekend en kan daardoor afwijken.
4.3              Betalingen vinden plaats voor of aan het begin van elke abonnementsperiode.
4.4              In het geval van tussentijdse opzegging wordt het te veel betaalde aan de abonnee geretourneerd.
4.5              Het Friesch Dagblad behoudt zich het recht voor om het abonnementstarief te wijzigen. Een eventuele prijsverandering wordt ten minste één maand van tevoren aangekondigd. Indien de abonnee het niet eens is met de prijsaanpassing, heeft hij het recht het abonnement vóór de prijsaanpassing te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

 

 

5.                Abonnement beëindigen
5.1              Na het afsluiten van een Abonnement ontvangt de Abonnee een welkomstmail of -brief waarin de duur van het Abonnement staat vermeld.
5.2              Een Abonnement voor bepaalde tijd wordt bij het bereiken van de einddatum automatisch omgezet in een Abonnement voor onbepaalde tijd, en tegen het op dat moment geldende abonnementstarief.
5.3              Een Abonnement voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, waarbij de vooruitbetaalde abonnementskosten naar rato zullen worden gerestitueerd.
5.4              Bij het overlijden van de abonnee kan het abonnement door de nabestaanden worden beëindigd. Met een bewijs van overlijden (rouwadvertentie, verklaring van gemeente of notaris) kan het abonnement worden opgezegd. De opzegging zal ingaan na ontvangst door de Uitgever van het hiervoor bedoelde bericht van overlijden. De vooruitbetaalde abonnementskosten zullen naar rato worden gerestitueerd. Indien er geen van voornoemde documenten wordt overlegd, zal het abonnement met inachtneming van een opzegtermijn van één maand worden beëindigd.
5.5              Bij het opzeggen wegens verhuizing buiten het verspreidingsgebied van de krant geldt de gebruikelijke opzegtermijn van artikel 5.3.
5.6              Het Abonnement kan per direct worden beëindigd indien door derden, die in opdracht van de Uitgever Abonnees werven, aantoonbaar onjuiste afspraken zijn gemaakt.
5.7              Indien er sprake is van een Abonnement voor een periode langer dan 12 maanden is de Abonnee gerechtigd het Abonnement na deze 12 maanden op te zeggen met een opzegtermijn van één maand, tenzij de Uitgever voldoende redenen kan aangeven voor de rechtsgeldigheid van een langere looptijd dan 12 maanden zonder opzeggingsmogelijkheid na 12 maanden (bijvoorbeeld omdat de Uitgever een waardevol product heeft weggegeven bij het Actieabonnement).

 

 

6.                Verspreidingsgebied
6.1              Het verspreidingsgebied van het Friesch Dagblad beslaat de provincie Friesland.
6.2              Bij abonnementen die buiten het verspreidingsgebied van het Friesch Dagblad vallen worden portokosten in rekening gebracht en wordt de krant minimaal 1 dag later bezorgd.

 

 

7.                Bezorging
7.1               Op erkende feestdagen is Friesch Dagblad gerechtigd om het Friesch Dagblad niet, of in aangepaste vorm, te laten verschijnen.

 

 

8.                Vakantieservice
8.1              Voor proef- en cadeau-abonnementen geldt geen vakantieservice.
8.2              Voor proef- en cadeau-abonnementen is het wel mogelijk om de krant te lezen via de app.
8.3              Bij actieabonnementen geldt geen vakantieservice, maar kan de krant wel worden gelezen via de app.
8.4              Een actieabonnement kan tevens bij buren/vrienden binnen het verspreidingsgebied worden bezorgd, maar niet via de post.
8.5              Een actieabonnement kan ook bij een Ronald McDonald Huis in het verspreidingsgebied worden bezorgd.

 

 

9.                Gegevensverwerking
9.1              Het Friesch Dagblad registreert persoonsgegevens om de krant te kunnen bezorgen en voor de verdere uitvoering van de abonnementsovereenkomst.
9.2              De geregistreerde gegevens kunnen door het Friesch Dagblad eveneens gebruikt worden om abonnees te voorzien van informatie en aanbiedingen.
9.3              Op de verzameling van gegevens zijn het privacy- en cookiestatement van toepassing:Privacyverklaring Cookieverklaring
9.4              Indien geen prijs wordt gesteld op de toezending van informatie en aanbiedingen, kan dit kenbaar worden gemaakt door het sturen van een e-mail te sturen aan contact@frieschdagblad.nl of per post aan Friesch Dagblad, t.a.v. Juridische Zaken, postbus 394, 8901 BD Leeuwarden.

 

 

10.              Aansprakelijkheid
10.1            De op de website van het Friesch Dagblad getoonde informatie wordt met de grootste zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van de getoonde inhoud, toegang tot en gebruik van de website wordt uitdrukkelijk afgewezen.
10.2            Informatie die is aangeleverd door derden, verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die geen
eigendom zijn van Friesch Dagblad zijn opgenomen ten behoeve van de gebruiker. Hoewel Friesch    Dagblad uiterst selectief is met betrekking tot informatie van derden die op de website wordt opgenomen en de websites waarnaar verwezen wordt, staat zij niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

 

 

11.              Klachten en geschillen
11.1             Voor alle klachten, vragen, opmerkingen en/of nadere informatie kan contact worden opgenomen met het Klanten Contact Centrum (KCC) via het e-mailadres dat is genoemd in artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden.
11.2            Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.